Hirttäytynyt neito – The Hanged Maid

Kuvaus

HIRTTÄYTYNYT NEITO ON JULISTUS, KAPINA JA YLISTYS AKUSTISILLE LYÖMÄSOITTIMILLE! Tämä albumi on tutkimusmatkani muinaisten loitsujen syövereihin, jotka saivat minut pauloihinsa. Elämästä uteliaana perkussionistina ja psykiatrina ne loivat eteeni kirkkaan sillan modernin lääketieteen maailmasta syvälle menneeseen. Suomalaisilla loitsurunoilla on parannettu tauteja ja hulluutta, karkotettu noitia ja pahansuopia sekä taivuteltu jumalia vielä 100 vuotta sitten! Levyn akustisten lyömäsoitinten laaja kirjo ja solistinen asemointi äänikuvassa edustavat minulle maailman monimuotoisuutta ja soivat kannanottona luontokatoon ja asenneilmapiirin taantumukseen. Hirttäytynyt neito nostaa esiin yhteiskunnan rakenteissa asuvaa epätasa-arvoa ja näkökulmia yksilön itsemääräämisoikeuteen. Se on kuvaus inhimillisestä tarpeesta keksiä ratkaisuja ja hoivata. LP - LevykauppaÄx: https://www.levykauppax.fi/artist/px3kauppila/hirttaytynyt_neito/#933692

Shortly in English

The Hanged Maid is a manifesto, an insurrection and an exaltation to acoustic percussion instruments! This album is my exploration into the world of ancient spells and incantations that have so completely enchanted me. As a percussionist and a psychiatrist, endlessly curious about life, such incantations have revealed to me a bright bridge connecting the world of modern medicine with the ancient past. Finnish incantation verse has cured disease and madness, expelled witches and other malevolents, and has been used in negotiating with the gods as recently as 100 years ago! The use of a broad variety of acoustic percussion instruments and the way they have been positioned socially in the auditory landscape represent to me the diversity in our world, and they also ring their commentary on the loss of biodiversity and on the reactionary developments in today’s public attitudes. The Hanged Maid highlights the endemic inequality in our society, and presents perspectives on individual autonomy. The album discusses our very human need to find solutions and to nurture.

Kort på Svenska

The Hanged Maid är ett manifest, ett uppror och en upphöjelse till akustiska slagverksinstrument! Det här albumet är mitt utforskande av en värld av uråldriga trollformler och besvärjelser som så fullständigt har förtrollat ​​mig. Som slagverkare och psykiater, oändligt nyfiken på livet, har sådana besvärjelser avslöjat för mig en ljus bro som förbinder den moderna medicinens värld med det gamla förflutna. Finsk besvärjelsevers har botat sjukdomar och galenskap, drivit ut häxor och andra illvilliga, och har använts i förhandlingar med gudarna så sent som för 100 år sedan! Användningen av ett brett utbud av akustiska slaginstrument och hur de har placerats socialt i det auditiva landskapet representerar för mig mångfalden i vår värld, och de ringer också deras kommentarer om förlusten av biologisk mångfald och om den reaktionära utvecklingen i dagens offentliga attityder. The Hanged Maid lyfter fram den endemiska ojämlikheten i vårt samhälle och presenterar perspektiv på individuell autonomi. Albumet diskuterar vårt mycket mänskliga behov av att hitta lösningar och att vårda.