VISIO2025- Kansanmusiikin ja kansantanssin kulttuuripoliittinen tavoiteohjelma 2018-2025

Kuvaus

Vuonna 2015 kansantanssi- ja kansanmusiikkialan kattojärjestöt Kansanmusiikin edistämiskeskus ry sekä Folklore Suomi – Finland yhdistyivät. Yhdistyminen oli merkittävä askel suomalaisen kansanmusiikin ja kansantanssin kehityksessä. Uuden järjestön nimeksi tuli Kansanmusiikin ja Kansantanssin Edistämiskeskus, ja sen säännöissä tehtäväksi määriteltiin ”edistää kansanmusiikkia ja kansantanssia, sekä niihin liittyviä soitinrakennusta sekä puku- ja tapaperinteitä. Lisäksi tehtävänä on edistää näiden alojen asemaa ja merkitystä kansallisen kulttuuripolitiikan osana sekä koordinoida jäsenjärjestöjen ja yhteistyökumppanien kansainvälistä yhteistyötä ja huolehtia kansallisesta yhteistyöstä.” Kahden kattojärjestön yhdistyminen herätteli luonnollisesti myös kysymyksiä uuden järjestön toiminnasta ja päämääristä. Niin yhdistymistä edeltäneissä kuin sen jälkeisissäkin keskusteluissa jäsenjärjestöissä ja kentän toimijoiden keskuudessa nousi vahvana tarve määritellä alalle yhteisiä tulevaisuuden suuntaviivoja. Todettiin, että alan tavoitteita, päämääriä ja tulevaisuudenkuvia tulisi tarkastella aiempaa suunnitelmallisemmin ja määrätietoisemmin. Korostettiin, että tulevaisuuden tarkastelun tulisi olla yhden periaatepaperin laatimisen sijaan prosessi, jonka tulisi kytkeytyä elimellisesti alan kattojärjestön vuosittaiseen toimintaan. Alan tulisi pitää kaikessa toiminnassaan katse tiiviisti huomisessa. Kansanmusiikin ja kansantanssin edistämiskeskuksen tulisi pyrkiä pitämään yllä keskustelua alan tulevaisuudesta järjestämällä seminaareja sekä julkaisemalla aika ajoin alan tulevaisuutta pohtivia julkaisuja tai selvityksiä. Tämä Kansanmusiikin ja kansantanssin tavoiteohjelma Visio2025 julkaistiin 12.1.2018 FolkForum-seminaarissa. Kansanmusiikin ja kansantanssin edistämiskeskus toivoo, että kulttuuripoliittinen tavoiteohjelma Visio2025 löytäisi tiensä mahdollisimman monen kansanmusiikista ja kansantanssista kiinnostuneen lukulistalle ja toimisi keskustelun herättelijänä niin alan sisällä kuin sen ulkopuolellakin. Työ tavoiteohjelman parissa aloitettiin jo vuonna 2015, ja aihetta on käsitelty sen jälkeen useissa eri seminaareissa. Tämän julkaisun kirjoittajiksi Kansanmusiikin ja Kansantanssin Edistämiskeskus perusti nelihenkisen työryhmän, johon kuuluvat Matti Hakamäki (pj), Riia Niemelä, Risto Kupari ja Petri Hoppu. Alan vaikuttajilta ja toimijoilta pyydettiin tausta-artikkeleita alan eri osa-alueiden tulevaisuudenvisioista. Nämä artikkelit ovat tarjonneet pohjan visiotyöryhmän pohdinnoille, ja niistä on myös tiivistetty julkaisun lopun alakohtaiset tavoitteet. Julkaisun toimitustyössä on ollut avustamassa Kansanmusiikki-instituutin tuot- taja Lauri Oino, ja sen valmistumiseen ovat merkittävästi vaikuttaneet myös yhdistyksen aiempi toiminnanjohtaja Riitta-Liisa Joutsenlahti sekä nykyiset toiminnanjohtajat Sirpa Lahti ja Riitta Huttunen. Lue lisää Kansanmusiikin ja Kansantanssin Edistämiskeskuksen nettisivuilta: https://kansanmusiikkikansantanssi.fi/visio-2025/