Kan­te­le­tu­pa – yh­tei­söl­li­nen ai­ka­mat­ka musii­kin al­ku­läh­teil­le

Kuvaus

Kanteletupa-konsertti on tapahtuma, jossa yleisö pääsee mukaan musiikin rakentamiseen soittimistona pienkanteleet. Musiikin perustana on runolaulukulttuurin piirissä elänyt vuosituhantinen musiikintekemisen estetiikka, jossa musiikki ei ole kappaleita, vaan pitkäkestoinen jatkumo. Muuntuvat sointivärit, erilaiset asteikot ja soittotekniikat muodostavat sointikentän, jonka tapahtumat elävät osallistujien mukana. Yleisöä ohjataan keskittymään, kuuntelemaan ja seuraamaan oman toimintansa vaikutusta kokonaisuuteen. Konsertin vetävät Arja Kastinen (MuT), Pauliina Syrjälä (MuT) ja Eva Väljaots (MM). Konserttia pohjustaa kolme avointa Kanteletupa-työpajaa, joissa perehdytään kaikille mahdolliseen luovaan musisoimiseen pienkanteleilla. Kaksi ensimmäistä työpajaa järjestettiin loka-marraskuussa 2022. Kolmas työpaja järjestetään konsertin kenraaliharjoituksena Organossa 29.1.2023 klo 12–14. Kanteletupa-konsertin alussa on lyhyt pohjustus, jossa myös uudet mukanaolijat ohjeistetaan konsertin kulusta. Paikalla on lainakanteleita niille, joilla omaa soitinta ei ole. Konsertti taltioidaan ja tapahtuman osallistujat voivat antaa kirjallista palautetta kokemuksestaan. Sekä kanteletupa-työpajoista että konsertista saatua materiaalia käytetään osana luovan dialogin tutkimushanketta. Konsertti sisältyy 40 vuotta kansanmusiikin koulutusta Sibelius-Akatemiassa -kokonaisuuteen. Esiintyjät Arja Kastinen, kanteleet Eva Väljaots, kanteleet Pauliina Syrjälä, kanteleet 

Shortly in English

Kan­tele­tupa – a com­mu­nal jour­ney through time to the ori­gins of mu­sic The Kanteletupa concert is an event where music is created through audience participation using small kanteles as instruments. The music is based on a millennia-old aesthetical approach to making music, where music is viewed as a long-term continuum rather than individual songs. Alternating timbres, along with different scales and playing techiques, form a field of sound that shifts along with the participants. The audience will be guided in focusing, listening and observing the effects that their own activity has on the whole. The concert will be conducted by Arja Kastinen (MusD), Pauliina Syrjälä (MusD) and Eva Väljaots (M.Mus). The concert is preceded by three open Kanteletupa workshops, which explore creative and inclusive ways of making music with a small kantele. The first two workshops were organised in October-November 2022. The third workshop will serve as a dress rehearsal for the concert, and it will be held in the Organo hall on 29.1.2023 from 12 PM to 2 PM. A short introduction will be given at the start of the concert, so that new participants will also be brought up to speed on how the concert will proceed. Those who do not have an instrument of their own will be able to borrow one. The concert will be recorded, and participants can provide written feedback on their experience. Material obtained from both the Kanteletupa workshops and the concert will be used for a research project examining creative dialogue. The concert is a part of the 40 Years of Folk Music Education at the Sibelius Academy. Performers Arja Kastinen, kantele Eva Väljaots, kantele Pauliina Syrjälä, kantele