MYSTERIUM NATIVITATIS / Julens mysterium / Joulun ihme

Kuvaus

MYSTERIUM NATIVITATIS / Joulun ihme Valon sävelet - kansanmusiikki ja gregorianiikka kohtaavat Sofia Lindroos & Marianne Maans, laulu ja viulut Gregorianiikka ja kansanmusiikki yhdistyvät kokonaisuudeksi, jossa laulu luo tilaa hiljaisuudelle. Kansanmusiikin ja varhaisen kirkkolaulun yhteisenä nimittäjänä kirkkosävellajit tarjoavat lähtökohdan näiden musiikkityylien vuorovaikutukselle ja uuden luomiselle. Konsertti on meditatiivinen adventin- ja jouluajan kokonaisuus joka koostuu musiikista Itämeren ympäröiviltä alueilta sisältäen kansanmusiikkia ja -koraaleja Ruotsista, Suomesta, Eestistä ja Gammalsvenskbystä (Ukraina), musiikkia kokoelmasta Piae Cantiones sekä birgittalaislauluja Cantus sororumista (1400-luvun Naantalin luostarin liturgiasta). Marianne Maansin kansanmusiikin ja Sofia Lindroosin klassisen musiikin sekä kirkkomusiikin asiantuntemus muodostaa perustan duon musiikilliselle työlle. Konsertin kesto on noin 1 h. Vapaa pääsy, käsiohjelma 10 e. Tervetuloa!

Shortly in English

MYSTERIUM NATIVITATIS / Christmas miracle Voices in light - Gregorian chant meet folk music Sofia Lindroos & Marianne Maans, vocals and violins A meditative Advent and Christmas concert combining folk variants of hymns, folk music and early church singing. The repertoire consists of music from the regions surrounding the Baltic Sea, including folk music and chorales from Sweden, Finland, Estonia and Gammalsvenskby (Ukraine), music from the collection Piae Cantiones and Birgitta songs from the Cantus sororum (from the liturgy of the 15th-century Naantali monastery). The music rests in traditions from several hundred years back, but takes on new expressions with two voices and two violins and shows interaction and cultural exchange over time. Marianne Maan's expertise in folk music and Sofia Lindroos in classical music and church music form the basis for the duo's musical work. The duration of the concert is about 1 hour. Free entrance, sheet program 10 e. Welcome!

Kort på Svenska

MYSTERIUM NATIVITATIS / Julens mysterium Toner i ljus och gestalt - gregorianik möter folkmusik Sofia Lindroos & Marianne Maans, sång och violiner Gregorianik och folkmusik som anknyter till advents- och jultiden, kombineras till en helhet där sången skapar ett rum för stillhet. Konsertprogrammet binder ihop det senmedeltida nordiska musikaliska kulturarvet genom koraler och folkmusik från Finland, Sverige, Estland och Gammalsvenskby i Ukraina, Piae Cantiones samt gregorianik ur Cantus sororum (birgittasystrarnas liturgi från 1400-talet). Musiken bygger på folkmusikens och den tidiga kyrkosångens gemensamma nämnare. Musiken vilar i traditioner från flera hundra år tillbaka men tar sig nya uttryck med två röster och två violiner samt visar på växelverkan och kulturutbyte över tid. Marianne Maans sakkunskap inom folkmusiken och Sofia Lindroos inom klassisk musik och kyrkomusik utgör grunden för duons musikaliska arbete. Konsertens längd är ca 1 h. Konsertens längd är ca 1 h. Fritt inträde, programblad 10 e. Välkommen!